Regulamin opłacania składek Klubu UKS HURAGAN WOŁOMIN

§ 1

Składki członkowskie wykorzystywane są wyłącznie w celach statutowych.

§ 2

Składka podstawowa wynosi 60 zł za miesiąc (od września do czerwca – 10 x 60 zł). Do opłacania składki podstawowej zobowiązani są wszyscy członkowie Klubu UKS Huragan Wołomin.

  • a) W przypadku uiszczenia składek jednorazowo za cały rok kwota wynosi 500 zł, płatne do 15 października.

§ 3

Płatność składki realizowana jest w formie przelewu na podany przez klub numer rachunku bankowego:
mBank
10114020040000360275128167

Na przelewie należy wskazać:
• imię i nazwisko zobowiązanego do zapłaty, rok urodzenia zawodniczki
• okres za jaki składka jest wpłacana, (np. Anna Kowalska, 2011, składka za miesiąc …. rok …… lub np. Anna Kowalska, 2011 opłata za rok 2022/2023)

§ 4

1. Składki członkowskie opłacane są w następujących terminach:

a) Składka miesięczna płatna jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

b) Składka jednorazowa roczna płatna jest z góry do 15 października danego roku szkolnego za który dokonywana jest płatność.

2. Za datę płatności uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Klubu UKS Huragan Wołomin wskazanego do dokonywania wpłat tytułem składek członkowskich.

§ 5

Dla nowych członków obowiązek opłacenia składki rozpoczyna się od kolejnego miesiąca po miesiącu rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach.

§ 6

  1. W przypadku nieopłacenia składki w terminie klub zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa członka w zawodach.
  2. Przy nieopłaceniu w całości składki za poprzedni sezon klub może wstrzymać się od zgłoszenia członka do rozgrywek na kolejny sezon.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały zarządu.

§ 8

W przypadku zmiany regulaminu, z której wynika podwyższenie składki nowa jej wysokość wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po okresie dni 60 liczonych od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022r. Na podstawie uchwały walnego zgromadzenia z dnia 22.06.2022r..