Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „Huragan”

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

 1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY„ HURAGAN ” w Wołominie, zwany dalej klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie, rodziców uczniów, nauczycieli, sympatyków oraz młodzież  z innych szkół.
 2. Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli. Członkami Klubu mogą być również  jego sympatycy.

§2

 1. Terenem działania klubu jest miasto Wołomin.
 2. Siedzibą jest Zespół Szkół nr 5 przy ul. Lipińskiej 16 w Wołominie.

§3

 1. Klub podlega wpisowi do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
 2. Klub działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Klub może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania.

§4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§5

 1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie działania Klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną.
 2. Klub realizuje swoje cele przez:
 • współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji państwowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi – szczególnie z okręgowym związkiem i polskim związkiem koszykówki, w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
 • uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi województwa mazowieckiego i krajowych, dla dzieci, młodzieży i seniorów.
 • organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych (turniejów) w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonej w Klubie dyscypliny – koszykówki,
 • organizowanie obozów szkoleniowo – sportowych
 • sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

§6

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą Szkoły, OSiR Huragan, klubami sportowymi, władzami samorządowymi.

§7

 1. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów.
 2. Do realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych

2) wspierających

§9

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, którzy mają ukończone 16 lat, złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Małoletni mogą być członkami klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§10

Członkowie zwyczajni mają  prawo do:

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym,  z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Członkom małoletnim poniżej 16 lat nie przysługuje czynne i bierne  prawo wyborcze ani głos stanowiący na Walnym Zebraniu Klubu,

2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz klubu;

3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez klub;

4) korzystania z wszelkich urządzeń klubu na zasadach określonych przez Zarząd klubu;

§11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialną- finansową dla klubu.

§12

Członkowie wspierający mają prawo do:

         1)  uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu;

         2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz klubu.

§13

Do obowiązków członków klubu należy:

         1) branie czynnego udziału w działalności klubu;

         2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz klubu;

         3) godne reprezentowanie barw klubu;

         4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu. 

§14

Członkostwo w klubie ustaje poprzez:

1) dobrowolne wystąpienie  zgłoszone na piśmie do Zarządu

2) skreślenie z listy członków uchwałą   Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu

b) nie brania udziału w działalności statutowej klubu przez okres 6 miesięcy

3) działania na szkodę  klubu

4) rozwiązania się  klubu

5) od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje członkowi prawo wniesienia  odwołania do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.

Rozdział 4

Władze Klubu

§15

1.Władzami klubu są:

           1) Walne Zebranie Klubu

           2) Zarząd

           3) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz trwa dwa lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub  jawnym w zależności   od decyzji zapadających zwykłą  większością   głosów.

§16

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu, Zarząd zawiadamia członków Klubu w sposób umożliwiający udokumentowanie potwierdzenia odbioru zawiadomienia, na co najmniej 30 dni przed terminem obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej

3) na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno zostać zwołane w terminie 45 dni od wpływu wniosku, żądania lub podjęcia uchwały własnej i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§17

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1)  uchwalanie programów – sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności klubu.

2)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3)  uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu

4)  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5)  podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązanie klubu

6)  ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich

7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego   Zebrania Klubu.

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i osoby zaproszone przez Zarząd.

§18

 1. Zarząd Klubu składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność , co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Klubu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§19

Do zadań  Zarządu klubu należy kierowanie bieżącą działalnością  klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1) reprezentowanie klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu

3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

5) przyjmowanie i skreślanie członków

6) zarządzanie majątkiem i funduszami klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami

7) składanie sprawozdań z działalności klubu.

§20

 1. Członek Zarządu klubu może być odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków klubu.
 2. Uchwałę o odwołaniu Członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Klubu.

§21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej klubu

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia

3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu klubu

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,  względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadkach  stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem bądź istotnymi interesami klubu działań Zarządu.

§22

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź  w inny sposób zawiódł   zaufanie członków klubu.
 1. Uchwałę o odwołaniu Członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Klubu.

§23

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków klubu.  Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§24

 1. Za aktywny udział realizacji zadań klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§25

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania kar:

1)  upomnienia

2)  nagany

3)  wykluczenia

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi klubu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Klubu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Walne Zebranie Klubu rozpatruje odwołanie w terminie 2 miesięcy od daty złożenia odwołania. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania od uchwały o wykluczeniu wszelkie prawa  i obowiązki składającego odwołanie członka ulegają zawieszeniu.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6 

Majątek i fundusze klubu

§26

 1. Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze klubu składają się:

1) składki członkowskie

2) darowizny i zapisy

3) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi

4) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny

5) dochody z majątku

6) dochody z działalności gospodarczej

7) inne wpływy.

§27

Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się klubu

§28

Zmiany statutu klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.

Uchwalone zmiany wymagają zatwierdzenia przez organ ewidencyjny.

§29

 1. Rozwiązanie się klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego składu Zarządu.
 3. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.
 4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Klubu określa organizację, której ma być przekazany pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia.