Regulamin opłacania składek

§ 1

Składki członkowskie wykorzystywane są wyłącznie w celach statutowych.

§ 2

Składka podstawowa wynosi 30 zł za miesiąc. Do opłacania składki podstawowej zobowiązani są wszyscy członkowie Klubu UKS Huragan Wołomin.

a) W przypadku uiszczenia składek jednorazowo za cały rok kwota wynosi 300 zł,
b) W przypadku uiszczenia składek w 2 ratach za cały rok raty wynoszą 2 x po 150 zł.

§ 3

Płatność składki realizowana jest w formie przelewu na podany przez klub numer rachunku bankowego:
10114020040000360275128167

Na przelewie należy wskazać:

• imię i nazwisko zobowiązanego do zapłaty, rok urodzenia zawodniczki
• okres za jaki składka jest wpłacana,

np. Anna Kowalska, 2004, składka za miesiąc …. rok …… lub np. Anna Kowalska, 2004 opłata za rok 2018

§ 4

1.Składki członkowskie opłacane są w następujących terminach:

a) Składka miesięczna płatna jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
b) Składka jednorazowo roczna płatna jest z góry do 25 lutego danego roku za który dokonywana jest płatność.
c) Składka roczna płacona w dwóch ratach: I rata płatna do 25 lutego, II rata do 15 lipca danego roku za który dokonywana jest płatność.

2. Za datę płatności uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Klubu UKS Huragan Wołomin wskazanego do dokonywania wpłat tytułem składek członkowskich.

§ 5

Dla nowych członków obowiązek opłacenia składki rozpoczyna się od kolejnego miesiąca po miesiącu rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach.

§ 6

1. W przypadku nieopłacenia składki w terminie klub zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa członka w zawodach.
2. Przy nieopłaceniu w całości składki za poprzedni sezon klub może wstrzymać się od zgłoszenia członka do rozgrywek na kolejny sezon.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały zarządu.

§ 8

W przypadku zmiany regulaminu, z której wynika podwyższenie składki nowa jej wysokość wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po okresie dni 60 liczonych od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2018 r. Na podstawie uchwały walnego zgromadzenia z dnia 20.04.2017 r.

Dodaj komentarz